از سه نوع کمک‌رسانی زیر کدام یک مدنظر شماست؟
کمک های خدماتی

آموزش های درسی, کار های ساختمانی و مواردی از این قبیل کمک ها.

کمک های خدماتی

آموزش های درسی, کار های ساختمانی و مواردی از این قبیل کمک ها.

دیدن کمک های خدماتی

کمک های مالی

کمک مالی به کمک رسانی های تعریف شده توسط موسسات خیریه.

کمک های مالی

کمک مالی به کمک رسانی های تعریف شده توسط موسسات خیریه.

دیدن کمک های مالی

کمک های کالایی

تامین جهیزیه عروس, تهیه غذا برای نیازمندان و مواردی از این قبیل کمک ها.

کمک های کالایی

تامین جهیزیه عروس, تهیه غذا برای نیازمندان و مواردی از این قبیل کمک ها.

دیدن کمک های کالایی
×