دریافت رمز جدید


دریافت رمز جدید با ایمیل

رمز عبور خودت رو فراموش کردی؟ اگر موقع ثبت نام ایمیل وارد کردی می تونی با وارد کردن ایمیل خودت یه لینک دریافت کنی که تو رو به صفحه تغییر رمز می بره.


دریافت رمز جدید با تلفن

اگر در حاتم تشکیل پرونده( حساب کاربری ) دادی و شماره تلفنت در حاتم ثبت شده می تونی با وارد کردن شماره تلفنت یه کد دریافت کنی و بعد از وارد کردن کد مورد نظر وارد صفحه خودت بشی.


×